סיפור שבועי

פורסם: 25 במאי 2016, 4:17 על ידי: בית ספר נחשון בנות
כשהיראה והשלום נפגשים (לקראת יום ירושלים)מה יש בעיר הזאת שכל כך מרגש אותנו? מה פשר העוצמה המיוחדת שלה שגם המילים דלות מלתאר? ננסה לעמוד על סודה של העיר דרך שמה המיוחד. המדרש מתאר מדוע קוראים לירושלים בשם הזה: 'אברהם קרא אותה 'יראה' שנאמר: 'ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה'. שם קרא אותו שלם שנאמר: 'ומלכי צדק מלך שלם'. אמר הקב"ה: אם קורא אני אותו 'יראה' כפי שקרא אותו אברהם, שֵ ם הצדיק מתרעם, ואם קורא אני אותו 'שלם' אברהם הצדיק מתרעם. אלא הריני קורא אותה ירושלים כמו שקראו שניהם 'יראה' 'שלם' - ירושלים' )בראשית רבה(. מה משמעות הדבר? שם היה בנו הצדיק של נח. מידתו המיוחדת היתה החסד ותיקון המידות. הוא זן והאכיל את בעלי החיים שבתיבה וחינך את העולם לישרות ולתיקון המידות לאחר המבול. לכן קרא לירושלים 'שלם'. שם שמעיד על שלמות העולם. שכולם קשורים זה לזה ומשפיעים טוב אחד לשני. אברהם אבינו הפיץ בעולם את האמונה בה'. הוא תיקן את הדעות המקולקלות. הוא חינך והדריך את בני האדם שה' משגיח ושומר עלינו. הוא חיזק בעיקר את עבודת ה' של האדם. לכן קרא לירושלים 'יראה'. לבטא את הקשר שבין האדם לקב"ה ומתבטא ביראת אלוקים. ירושלים היא עיר שבה שני הדברים באים יחד בהרמוניה. היא מרכז של תיקון המידות והעזרה ההדדית, ולצד זה המקום שממנו יוצאת האמונה והתורה לעולם. מקום של חיבור ושל שלימות. 
Comments